2010

A2
Engbert, T.; Biermann, D.; Zabel, A.; Pietzka, D.; Tekkaya, A. E.; Ben Khalifa, N.::
In: nternational Aluminium Journal 86 (2010) 4, S. 36-41 (Vorgetragen auf: European Aluminium Congress: Aluminium Automotive Applications - Material for Lightweight Construction and Design, Session 6 - Paper 3, 23.-24.11.2009, Düsseldorf)

Abstract: